VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou TOP JUICES, s.r.o., so sídlom Zárieč-Keblov 167, 013 32 Svederník, IČO: 48 167 126, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 63835/L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim (ďalej len "kupujúci") uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.topjuices.sk, www.stavydomov.sk, (ďalej len "E-shop").
 

 

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu E-shopu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu E-shopu.

Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze predávajúceho, ale je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný e-mail, ktorým predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie tovaru (dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

4. KÚPNA CENA A PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom kuriéra, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov,  alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito VOP.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.


V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad, tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. S cenou dopravy sa kupujúci oboznámi v návode "Ako nakupovať".

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o ochrane osobných údajov").


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.topjuices.sk a www.stavydomov.sk je


TOP JUICES, s.r.o.
Zárieč-Keblov 167

013 32 Svederník
Slovenská republika

IČO: 48 167 126
IČ DPH: SK2120080776
 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia prípadných reklamácii v internetovom obchode TOP JUICES v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis), marketingu a to formou zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu TOP JUICES v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje svojou prípadnou registráciou v E-shope predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.


Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU

Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má zmluvne požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny tovaru.


Reklamáciou tovaru sa rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim, ktorým kupujúci požaduje určitú nápravu, alebo náhradu za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu kúpnej zmluvy.


Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.


Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.


Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


Kupujúci ako oprávnená osoba môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla predávajúceho - Zárieč-Keblov 167, 013 32 Svederník, elektronickou poštou na adrese topjuices@topjuices.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy reklamáciu uplatniť nemožno.


Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

 1. do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby
 2. pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe,

inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe.


Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
 

 1. Kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
 2. Predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha
 3. Spôsob akým si želá byť kupujúci vyrozumený o vybavení reklamácie
 4. Komu je reklamácia adresovaná
 5. Dátum podania reklamácie
 6. Podpis kupujúceho alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode a) až e) bude považovaná predávajúcim za neoprávnenú.


Pri reklamovaní tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe, záručný list (ak bol k predanej veci vydaný). Bez týchto dokladov nebude tovar prijatý na reklamáciu.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie, ktorým je

 1. pri poštových zásielkach deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho
 2. pri doručení elektronickou poštou deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu topjuices@topjuices.sk, aj v prípade že nebude predávajúcim prečítaná.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"), do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu VOP. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese topjuices@topjuices.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1 VOP sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Rovnako sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený poštou.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.1 VOP vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v E-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 8. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke E-shopu predávajúceho.


Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.


Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.


Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2015.

 

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(VZOR)

 

 

Meno, priezvisko, titul:

Adresa bydliska:

E-mail:

Telefónne číslo:

(ďalej len ako "spotrebiteľ")

 

Týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou TOP JUICES, s.r.o., so sídlom Zárieč-Keblov 167, 013 32 Svederník (ďalej len ako "predávajúci").

 

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpený tovar podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania tovaru:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: (v prípade iného spôsobu vrátenia tento uveďte)

 

 

 

V.................................dňa........................

 

 

..................................................................

        meno a priezvisko spotrebiteľa